Відкритий доступ

Журнал «ІНЖЕНЕРІЯ» дотримується політики відкритого доступу (Open Access): перегляд, читання, завантаження та друк є вільний. Редакція підтримує принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Усі статті розміщуються на сайті безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера в світ. Повнотекстовий доступ до наукових статей всіх номерів представлено на офіційному сайті журналу у розділі Архів та на порталі Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=td
(Зміст номерів, анотації, номери).