Редакційна політика

Принципи редакційної політики

Редакційна політика електронного наукового журналу «ІНЖЕНЕРІЯ» базується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації; високої вимогливості до якості наукових досліджень; обов’язкового рецензування статей; дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських та суміжних прав.

Редакція електронного наукового журналу «ІНЖЕНЕРІЯ» підтримує певний рівень вимог при доборі та прийомі статей, що подаються до редакції  журналу. У журналі публікуються матеріали, що мають принципове наукове, теоретичне та практичне значення та які раніше не публікувалися в інших виданнях.

У своїй діяльності редакція журналу керується рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE), Етичним кодексом ученого України, а  також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій і редакцій видань.

Редакційна колегія електронного наукового журналу «ІНЖЕНЕРІЯ» оцінює рукописи за їх інтелектуальним змістом незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів автора письмового наукового твору (статті).

Якщо автори письмового наукового твору (статті) використовували роботи та/або вислови інших людей, вони повинні бути належним чином оформлені.

Видання чужої статті за власну, копіювання або перефразування значної частини чужого тексту (без зазначення авторства), присвоювання результатів досліджень, проведених іншими, розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.

Редакційна колегія електронного наукового журналу «ІНЖЕНЕРІЯ» приймає до розгляду наукові статті авторів за матеріалами досліджень і науково-технічних розробок. Подані статті розглядаються редакційною колегією видання і після отримання позитивної рецензії приймаються до публікації.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.